کدام نیمکره مغز شما فعال تر است؟
تست نیمکره های مغز در 30 ثانیه
Gehirn


لطفا جهت چرخش این خانم را سریعاً مشخص کنید!
dancer
لطفاً در کمتر از 4 ثانیه بدون توجه به کلمه، رنگ درست را انتخاب کنید!

4

کدام تصاویر برای شما جذاب تر است؟
Figur
Figur
Figur
Ähnlichkeit
این تصویر، به کدام یک از تصاویر زیر شبیه تر است؟
Passen
Passen
Passen
کدام یک از تصاویر زیر، حالت دوستی را بهتر نشان می دهد؟
Freundschaft
Freundschaft
Freundschaft
لطفاً دستت را روی آن دستِ دیگر بگذار...
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
لطفاً دستهایت را بصورت ضربدری روی سینه ات قرار بده...
کدام دستت روی آن یکی دستت است؟
لطفاً پایت را روی آن یکی پایت بگذار...
کدام پا روی آن یکی است؟
لطفاً به چیزی نگاه کن و یکی از چشم هایت را ببند...
کدام چشمت هنوز باز است؟
تبریک
Gehirnمی خواهید در مورد این تست بیشتر بدانید؟

chocolate