سؤال اول: جهت چرخش

بر اساس کارکرد مغز شما، رقاص به‌صورت ساعت‌گرد و معکوس ساعت می‌چرخد. اگر او به‌صورت ساعت‌گرد بچرخد، پس شما عمدتاً از نیمه‌ی راست مغزتان استفاده می‌کنید و راست‌دست هستید.

سؤال دوم: تست رنگ

تضاد: قسمت راست مغز می‌خواهد رنگی را انتخاب کند که با کلمه تطابق داشته باشد، قسمت چپ می‌خواهد کلمه نوشته‌شده را انتخاب کند. وقتی شما اشتباه می‌کنید، در آنجا قسمت چپ مغز وارد عمل شده است.

سؤال سوم: عکس

پاسخ الف:
اگر شما این تصویر را انتخاب کردید، سمت چپ مغز شما حکم‌فرمایی کرده است. این به خاطر این است که دایره یک‌شکل ساده و شناخته‌شده‌ای است که به‌راحتی کشیده می‌شود.

پاسخ ب:
این شکل چیزی میان تصویر ساده اولی و تصویر خشن در پاسخ ج است. فرم آن پیچیده‌تر و فریبنده‌تر است، خودمختار است. ازاین‌رو، این تصویر اغلب توسط افرادی انتخاب می‌شود که دونیمه مغز آن‌ها به‌صورت مساوی کار می‌کند.

پاسخ ج:
اگر شما این تصویر را انتخاب کردید، قسمت راست مغز شما حکم‌فرمایی می‌کند. این شکل ناکامل ظاهرشده است، بدون فرم یا جهت. این تصویر قابلیت توسعه را ارائه می‌دهد.

سؤال چهارم: تشابه

جواب الف:
در اینجا، شکل‌ها در رنگ ها باهم برابرند؛ اما در اندازه متفاوت‌اند. این عامل بصری نتیجه غلبه کردن سمت چپ مغز شما است.

جواب ب:
اشکال در اندازه‌ها برابرند؛ اما رنگ ها متفاوت اند. اگر شما نسبت به این گزینه، گزینه الف را انتخاب کردید، سمت راست مغز شما غالب است.

جواب ج:
در اینجا تصویر اصلی به قطعات کوچک‌تر تقسیم‌شده است. اگر شما این پاسخ را انتخاب کردید، سمت راست مغز شما غالب است.

سؤال پنجم: دوستی

پاسخ الف:
دایره‌ها در این شکل آزادانه گروه‌بندی‌شده‌اند، اما کاملاً بدون ساختار نیستند. اگر شما این پاسخ را انتخاب کردید، هیچ‌کدام از نیم‌کره‌های مغز شما غالب دیگری نیست.

پاسخ ب:
ترتیب جایگیری دایره‌ها در این تصویر معمولاً یک دایره دوستی را شرح می‌دهد. این عامل بصری نتیجه غلبه سمت چپ مغز شما است.

پاسخ ج:
در این تصویر، دایره‌ها به‌صورت مساوی از یکدیگر فاصله گرفته‌اند. پاسخ ج اغلب توسط افرادی انتخاب می‌شود که قسمت راست مغزشان غالب است.

سؤال های ۶ و ۷ و ۸:

اگر شما راست مغز هستید، شما از دست چپ، پای چپ، یا چشم‌چپ استفاده می‌کنید.
اگر شما چپ مغز هستید، شما از دست راست، پای راست، یا چشم راست استفاده می‌کنید. در این مواقع، قسمت راست بدن شما توسط قسمت چپ مغز شما کنترل می‌شود و بالعکس.