نوشته‌ها

شناخت بهتر خداوند با کمک قوانین جهان

/
بیاید با کمک قوانین جهان خالق آن یعنی خداوند را بهتر بشناسیم...