نوشته‌ها

توجه به زیبایی‌ها در جهان

بیایید به جای بدی‌ها، به زیبایی‌ها توجه کنیم!

/
بیاید بیشتر به زیبایی‌های طبیعت اطرافمان توجه کنیم...